Menü

Amacı

Tarihçe Amacı Rakamlarla Rotary Üyelik Rotary Programları Rotary Organizasyon Yapısı

Rotary'nin amacı, günlük yaşamda değerli girişimlerin temeli sayılan Hizmet ideali'ni teşvik etmek ve geliştirmek; özellikle de aşağıda belirtilen dört alanda kişileri özendirip, onlara destek vermektir:
1. Tanışıklığın bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi;
2. İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki; topluma yararlı iş ve mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi; her üyenin kendi iş ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi;
3. Her üyenin, Hizmet ideali'ni iş, meslek ve kişisel hayatında uygulaması;
4. Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası toplum hizmeti anlayışının, iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.


Bu esaslara göre Rotary;
• Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
• Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
• Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
• Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
• İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
• İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
• Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
• Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar.
• Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.
Rotaryenler ; karışıklığın olduğu yerde düzen , çirkinliğin olduğu yerde güzellik , yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır.


Rotary; dostluk havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü farklı kişilerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Buna göre düşünce ve görüşler farklı olsa dahi insanlar arasında sık sık bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden kaçınılarak birleşmiş yararlar için işbirliği ve anlayışın gelişmesine de yardım eder.
Rotaryenler; olanak olan her yerde ve her yönde hizmet verirler.


Rotaryen; İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır.
Bunun yanında her Rotaryen'den ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur.
Rotary'nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslar arası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır.


Her ülkede bireyler , her şeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoğu kez kişisel hareket tarzında değil, kişilerin bir araya geldikleri Sivil Toplum Örgütleri eliyle gerçekleşir.
Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farkı olarak bir yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir. Rotary'nin öngördüğü yardım sadaka veya iane şeklinde yapılmaz.


Rotary, 1915'te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu UNESCO‘nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur.
Rotary Kulüpleri ve Rotaryenlerin, Rotary'nin amacına ulaşmak yolunda başardıkları ve planladıkları her çalışma Rotary'nin önerdiği Programlar içinde yer bulur.


 

ROTARY'nin KURULUŞU

Rotary, genç bir avukat olan Paul Harris ve 3 yakın arkadaşının 23 Şubat 1905 tarihinde yaptıkları toplantıda almış oldukları ortak kararla, çeşitli iş kollarından seçilen işadamlarının oluşturacağı bir işadamları kulübünü hayata geçirdiler. Bu toplantı aynı zamanda dünyanın ilk gönüllü hizmet kuruluşu olan Rotary'nin de doğuşudur.


DÖRTLÜ ÖZDENETİM

Rotaryenlerin en çok kullandıkları, söyledikleri ve basılı ola­rak işyerlerinde bulundurmaktan onur duydukları bir iş ahlakı, dün­ya kuralı vardır ki buna "4-Way Test", yani "DÖRTLÜ ÖZDENETİM" diyoruz.

Dörtlü özdenetim kuralı, ilk olarak 1932 yılında Herbert J.Taylor tarafından, iflas aşamasındaki Chicago Alimünyum Şirketi başkanlığına geldiğinde söylenmiştir. Taylor, öncelikli mali güçlükler içerisinde kıvranan ve çökme noktasına gelmiş bu şirketi kurtarmak için bir yol arayışına girdiğinde, tüm çalışanlara kılavuzluk edecek bir öneriler dizisi yazdı. Çalı­şan kişilerin iş ve meslek yaşamlarında uygulamalarını istediği bu 24 kelimelik iş ve ahlak prensibi, gerçekte bir mucize yarattı ve bu basit iş ahlakı prensibi ve felsefesinin her yerde uygula­nabilir nitelikte olduğu anlaşıldı.

"Dörtlü Özdenetim", şirketin satışlarında, üretiminde, reklamlarında ve alıcı, satıcı gibi tüm ilişkilerinde yol gösterici bir rehber oldu ve sonuçta şirketin kurtulmasının bu basit felsefenin uygulanması sonucu ger­çekleştiği düşünüldü.

Herbert J. Taylor'ın bu sihirli formülü, 1943 Saint Louis, Missouri Konvansiyonu'nda "Dörtlü Özdenetim" adıyla kabul edilerek Rotary etiğinin temelini oluşturdu.

Dörtlü Özdenetim iş ahlakını temellendirmede, bugüne değin dünyada yüzden fazla değişik dile çevrildi ve binlerce değişik şekil ve biçimde yayınlandı. En çok basılan ve en çok kullanılan etik sorgulama olma özelliğini taşımaktadır.


Dörtlü Özdenetim
Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler:


1) GERÇEĞE UYGUN MU?
2) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ?
3) İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK MI?
4) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?

 

Etkinliklerden ve Duyurulardan Haberdar OlunCopyright © 2015 İpekyolu Rotary Kulübü, Her Hakkı Saklıdır.